• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

   • Výberové konanie na riaditeľa ZUŠ sv. Cecílie

    • Úväzok:
     Plný
     Dátum nástupu:
     1. marec 2024
    • Požiadavky:


     Naše číslo
     5102/22023

     Bratislava 12. decembra 2023


     Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92 Bratislava, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e

     výberové konanie
     na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky
     Základnej umeleckej školy sv. Cecílie, Chlumeckého 10, Bratislava,
     s predpokladaným nástupom od 1. marca 2024.

     Požadované predpoklady:
     • Kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca
     • bezúhonnosť,
     • zdravotná spôsobilosť,
     • ovládanie štátneho jazyka,
     • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
     • znalosť a orientácia v príslušnej legislatíve,
     • orientácia v problematike umeleckého vzdelávania,
     • znalosť práce na PC (Word, Excel, internet),
     • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
     • osobnostné a morálne predpoklady,
     • schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu.
     Požadované doklady:
     • prihláška do výberového konania,
     • vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT),
     • štruktúrovaný životopis,
     • overené kópie dokladov o vzdelaní,
     • doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej praxe,
     • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
     • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
     • krstný, sobášny list (dobrovoľné),
     • odporúčanie kňaza (dobrovoľné),
     • koncepčný zámer rozvoja cirkevnej umeleckej školy (rozsah max. 3 strany A4),
     • písomný súhlas na použitie osobných údajov na potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

     Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania doručte v uzatvorenej obálke na adresu: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92 Bratislava, najneskôr do 12 januára 2024 s označením „Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava - neotvárať“. Na obálku uveďte odosielateľa.
     Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačovi, ktorý splnil podmienky výberového konania, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.     Vybavuje: Arcidiecézny školský úrad +421 257 200 610 vkyselicova@abuba.sk


  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10 821 03 Bratislava Slovakia
   • 31787321
   • 2021385201
   • http://gdpr.kbs.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje