• Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov

    • Príspevok zákonného zástupcu (ďalej len školné) predstavuje čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na ZUŠ.

     Dátum splatnosti školného v prvom polroku školského roku 2021/2022 je k 15. 10. 2021.

     Dátum splatnosti školného v druhom polroku 2021/2022 je 15. 3. 2022.

     Sumár úhrad na dieťa a údaje potrebné k platbe (variabilný symbol) dostane rodič/zákonný zástupca od triedneho učiteľa dieťaťa po 15. 9. 2021, po uzavretí stavov žiakov na ZUŠ.

     Riaditeľka školy môže na základe žiadosti umožniť úhradu príspevku na splátky.

     Príspevok alebo jeho alikvotná časť sa nevracia ani neodpúšťa v prípade dištančnej formy vzdelávania.

     Príspevok uhradí rodič, alebo zákonný zástupca
     číslo účtu: IBAN: SK20 0200 0000 0012 3838 0351
     s príslušným variabilným symbolom vygenerovaným pre každého žiaka ZUŠ sv. Cecílie.

     Variabilné symboly žiakov majú k dispozícii učitelia hlavných predmetov.

      

     Prehľad príspevkov na 2. polrok školského roku 2021/2022

     Sumy sú vyčíslené za jeden polrok štúdia.
      

     Literárno-dramatický odbor: 52 €
     Výtvarný odbor: 62 €
     Tanečný odbor: 52 €
     Hudobný odbor – prípravné štúdium: 62 €
     Hudobný odbor – individuálne štúdium: 77 €

     Žiaci nad 18 rokov a štúdium pre dospelých (bez príjmu) – individuálne: 127 €
     Žiaci nad 18 rokov a štúdium pre dospelých (bez príjmu) – skupinové: 87 €

     Žiaci nad 18 rokov a štúdium pre dospelých (zárobkovo činní) – individuálne: 277 €

     Žiaci nad 18 rokov a štúdium pre dospelých (zárobkovo činní) – skupinové: 167 €
     Obligátny nástroj: 37 €

     Požičanie nástroja: 62 €

      

     Zľava z príspevkov zákonného zástupcu

     Riaditeľka základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa čl. 9 ods. 8 Školského poriadku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Žiadosti o zľavu je potrebné podať do 15. 9. 2021. Po tomto termíne nebudú žiadosti akceptované.

     Riaditeľka základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia, ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov.

      

     Zvýšené príspevky zákonného zástupcu

     Žiakom, ktorí po 1. 9. 2013 študujú vo viac ako jednom študijnom zameraní v individuálnej forme alebo vo viac ako jednom zameraní v skupinovej forme vzdelávania sa zvyšuje školné o výšku plnej dotácie:

     Dotácia na žiaka v individuálnej forme do 15 r. na polrok: 689,28 €
     Dotácia na žiaka v skupinovej forme do 15 r. na polrok: 225,07 €
     Dotácia na žiaka v individuálnej forme nad 15 r. na polrok: 309,75 € (bez príjmu)
     Dotácia na žiaka v skupinovej forme nad 15 r. na polrok: 190,62 € (bez príjmu)

      

  • Dokumenty

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • info@zusc.sk
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10, 821 03 Bratislava 2 Slovakia
   • 31787321
   • 2021385201
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje