• Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov

    • Príspevok zákonného zástupcu (ďalej len školné) predstavuje čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na ZUŠ.

     Zákonný zástupca uhrádza príspevok za celý polrok (5 mesiacov) naraz vopred k dátumu splatnosti.

     Dátum splatnosti školného v prvom polroku školského roku 2023/2024 je 15. 10. 2023.

     Dátum splatnosti školného v druhom polroku 2023/2024 je 15. 3. 2024.

     Sumár úhrad na dieťa a údaje potrebné k platbe (variabilný symbol) dostane rodič/zákonný zástupca od triedneho učiteľa dieťaťa po 15. 9. 2023, po uzavretí stavov žiakov na ZUŠ.

     Riaditeľka školy môže na základe žiadosti umožniť úhradu príspevku na splátky.

     Príspevok alebo jeho alikvotná časť sa nevracia ani neodpúšťa v prípade dištančnej formy vzdelávania.

     Príspevok uhradí rodič, alebo zákonný zástupca
     číslo účtu: IBAN: SK20 0200 0000 0012 3838 0351
     s príslušným variabilným symbolom vygenerovaným pre každého žiaka ZUŠ sv. Cecílie.

     Variabilné symboly žiakov majú k dispozícii učitelia hlavných predmetov.

     Prehľad mesačných príspevkov platných pre 2. polrok školského roku 2023/2024

     Hudobný odbor: 32 €
     Výtvarný odbor: 26 €
     Tanečný odbor: 24 €
     Literárno-dramatický odbor: 24 €
      
     Žiaci nad 25 rokov: 68 € vo všetkých oboroch
      
     Nepovinný obligátny nástroj: 16 €
     Zapožičanie hudobného nástroja: 13 €
      
     Druhý individuálny predmet: 177 €
     Druhý kolektívny predmet (výtvarný odbor): 73,40 €
     Druhý koletkívny predmet (tanečný a literárno-dramatický odbor): 71,40 €
  • Dokumenty

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10 821 03 Bratislava Slovakia
   • 31787321
   • 2021385201
   • http://gdpr.kbs.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje