• Prijímacie skúšky

   • Prijímacie talentové skúšky na nový školský rok 2022/2023

   • Do 30. mája 2022 zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronickú prihlášku. Rodičov budeme kontaktovať a pozývať na konkrétny deň a čas skúšok. Prijímacie talentové skúšky sa budú konať 1. a 2. júnový týždeň na všetkých pracoviskách. Na prijímacích talentových skúškach komisia overí danosti, schopnosti a vôľové vlastnosti dieťaťa.

    1. Na štúdium na ZUŠ sv. Cecílie v školskom roku 2022/2023 prijímame deti, ktoré k 1. 1. 2022 dosiahli vek 5 rokov.

    2. Dieťa bude prijaté na štúdium na základe úspešného absolvovania prijímacej talentovej skúšky. 

    3. Pred prijímacou skúškou zákonný zástupca vyplní elektronickú prihlášku a čestné vyhlásenie 

    Zmenu údajov v prihláške možno dodatočne vykonať po zadaní čísla prihlášky (jedinečný kód, vygenerovaný po zaregistrovaní prihlášky).

    Vyplnenú prihlášku a čestné vyhlásenie rodič vytlačí, podpíše a prinesie na prijímacie skúšky.

    4. Podmienky na prijatie

    Ak sa dieťa hlási do hudobného odboru na hru na nástroji, musí mať doma k dispozícii príslušný hudobný nástroj, prípadne rodičia plánujú jeho zaobstaranie do začiatku školského roka 2022/2023.

    Dieťa úspešné absolvuje prijímacie talentové skúšky v odbore, na ktorý sa hlási.

    Hudobný odbor
    spev pripravenej ľudovej alebo umelej piesne
    opakovanie krátkeho rytmického modelu
    intonácia  (dieťa sa snaží zaspievať tón, ktorý mu pedagóg  zahrá na klavíri)
    sluchová analýza – sluchová hádanka (rozoznávanie vysokých a hlbokých polôh na klavíri, rozoznanie tónorodu skladby)
     
    Tanečný odbor
    spev pripravenej ľudovej alebo umelej piesne
    opakovanie krátkeho rytmického modelu
    improvizovaný tanec dieťaťa na hudbu, ktorú mu pustí pedagóg
    zistenie pohybových schopností dieťaťa (flexibilita dolných končatín, pružnosť svalov, predklon, poskok atď.)
     
    Literárno-dramatický odbor
    spev pripravenej ľudovej alebo umelej piesne
    recitácia krátkej básničky
    krátka pohybová etuda 
     
    Výtvarný odbor
    dieťa si prinesie na prijímacie skúšky niekoľko vlastných obrázkov (cca 5 ks)
    priamo na talentových skúškach nakreslí obrázok na zadanú tému
     

    5. V školskom roku 2022/2023 prijímame deti do nasledujúcich študijných odborov 

    Hudobný odbor – (Chlumeckého, Veternicova, Gercenova). Možnosti vyučovania hry na jednotlivých nástrojoch sú uvedené v elektronickej prihláške.

    Literárno-dramatický odbor (Chlumeckého, Gercenova)

    Tanečný odbor (všetky pracoviská)

    Výtvarný odbor (všetky pracoviská)

    6. Prijímame súčasne len na jeden skupinový a jeden individuálny predmet.

    ZUŠ sv. Cecílie dostane dotáciu na žiaka len na kombináciu jedného predmetu v skupinovej forme štúdia (VO, TO, LDO) a jedného predmetu v individuálnej forme štúdia (HO).

    V prípade, ak má žiak záujem študovať dva predmety v skupinovej forme, zákonný zástupca hradí školné za jeden z predmetov vo výške plnej štátnej dotácie na jeden polrok (výška plnej štátnej dotácie bude vyčíslená na základe aktuálnych dokumentov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava a Bratislavského samosprávneho kraja)

    V prípade, ak má žiak záujem študovať dva predmety v individuálnej forme, zákonný zástupca hradí školné za jeden z predmetov vo výške plnej štátnej dotácie na jeden polrok (výška plnej štátnej dotácie bude vyčíslená na základe aktuálnych dokumentov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava a Bratislavského samosprávneho kraja)

    7. Pri prestupe z inej ZUŠ na našu školu

    Žiak vykoná overovacie skúšky, na základe ktorých bude zaradený do ďalšieho štúdia (HO – žiak na prijímacej skúške prednesie pripravenú skladbu, pedagóg hudobnej náuky overí znalosti z predmetu hudobná náuka, VO – prinesie práce a pod.)

    Spolu s prihláškou na štúdium je nevyhnutné doložiť aj posledné vysvedčenie lebo odpis z katalógového listu, ktoré vydá predchádzajúca ZUŠ.

    8. Gitara 

    Podľa fyziologických daností prijímame deti vo veku od 9 do 10 rokov. Uprednostňujeme záujemcov čakajúcich z minulých rokov. Mladších záujemcov o štúdium prijímame iba po dohode s konkrétnym pedagógom hry na gitare.

    V prípade čakajúceho žiaka zákonný zástupca žiaka informuje prijímaciu komisiu o tejto skutočnosti počas prijímacích talentových skúšok, na ktorých sa záujemca o štúdium musí zúčastniť.

    9. Dodatočné prijímacie skúšky je možné vykonať v termíne od 2. do 10. septembra 2022 v čase medzi 14. až 17. hodinou po predchádzajúcom telefonickom dohovore na 02/43 410 702 alebo 0911/235 650 na všetkých pracoviskách ZUŠ.

    10. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí zašleme poštou na korešpondenčnú adresu zákonného zástupcu podľa prihlášky v zákonnej lehote do 30 pracovných dní.

    Proti rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom riaditeľky školy, ktorá rozhodnutie vydala. 

    11. Ďalšie informácie týkajúce sa prijímacích talentových skúšok, či dodatočných prijímacích talentových skúšok do školského roka 2023/2021, alebo iné informácie o štúdiu vám radi poskytneme na telefónnych číslach 02/43 410 702, 0911/235 650 alebo na emailovej adrese info@zusc.sk.

    Pri telefonickom alebo e-mailovom kontakte sa identifikujte kódom prihlášky, menom a priezviskom žiaka.

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • info@zusc.sk
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10 821 03 Bratislava Slovakia
   • 31787321
   • 2021385201
   • http://gdpr.kbs.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje