• O škole

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie vznikla v roku 1998. Jej predchodcom bol katolícky umelecký kurz, ktorý vznikol a pôsobil na pôde Základnej školy sv. Vincenta de Paul na Bachovej ulici č. 4 v Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Od roku 2005 škola sídli na Chlumeckého ulici č. 10 v Bratislave – Ružinove. Ponúkame vzdelanie v štyroch odboroch: hudobnom, literárno-dramatickom, tanečnom a výtvarnom.

    Škola prijíma žiakov na základe talentových skúšok. Vyučovanie poskytujeme deťom predškolského veku, žiakom základných škôl, mládeži, ako aj dospelým. Našim cieľom je rozvíjať u detí umelecké nadanie v duchu kresťanských hodnôt, schopnosť vnímať súvislosti medzi vizuálnym umením, hudbou a hovoreným slovom.

    Základná umelecká škola sa efektívne zapája do aktivít, ktoré vedú k formovaniu hudobného nadania žiakov. Škola pravidelne prezentuje prácu učiteľom a žiakov na interných a verejných koncertoch, vernisážach, výstavách a iných podujatiach, o i. účinkujú v domovoch sociálnych služieb, v zariadeniach pre seniorov, nemocniciach, svoju prácu prezentujú na príležitostných akciách aj formou výchovných koncertov v materských školách. Umeleckými výkonmi prispievame k hlbšiemu prežívaniu sviatkov a slávností vo farnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov. 

    Žiaci ZUŠ sv. Cecílie sa úspešne zúčastňujú na rôznych súťažiach. ZUŠ sv. Cecílie od svojho vzniku spolupracuje v oblasti umeleckého vzdelávania a výchovy žiakov so Spojenou školou sv. Vincenta de Paul na Bachovej ulici č. 4. Od školského roka 2011/2012 sme otvorili dve elokované pracoviská, a to v Spojenej škole Svätej Rodiny na Gercenovej ulici č. 10 v Petržalke a Spojenej škole sv. Františka z Assisi na Karloveskej ulici č. 32.

    Poslaním ZUŠ sv. Cecílie je odkrývať pravé umenie v duchu evanjeliových hodnôt, pravdy a lásky.

    • Študijné odbory

    • hudobnom odbore vyučujeme hru na klavíri, keyboarde, organe a akordeóne, hru na priečnej flaute, klarinete, trúbke, hru na husliach, gitare, hru na bicích nástrojoch a spev. Na škole pôsobí dychový súbor a komorný orchester.

     Vo výtvarnom odbore sa žiaci učia kresliť, maľovať, grafickú techniku, modelovanie a práce s rôznym materiálom. Vďaka štúdiu týchto predmetov sú žiaci vedení k umeleckej i estetickej kreativite.

     V tanečnom odbore vyučujeme klasický, ľudový a moderný tanec. Žiaci sa učia rozlíšiť pohyb na umelú a ľudovú hudbu. V ľudových tanečných motívoch rozvíjajú tanečný a vokálny prejav.

     literárno-dramatickom odbore sa zameriavame na výučbu dramatickej prípravy, dramatiku a slovesnosť, pohyb, prednes a prácu v súbore. V tomto odbore získavajú žiaci predpoklady pre pokračovanie v štúdiu na konzervatóriách a vysokých školách, ako aj pre prácu v profesiách, v ktorých sa predpokladá vysoká miera komunikačných schopností. Žiaci sú motivovaní stať sa budúcimi amatérskymi i profesionálnymi umelcami – hercami.

  • Kontakty

   • Základná umelecká škola sv. Cecílie
   • +421 2 43410702
   • Chlumeckého 10 821 03 Bratislava Slovakia
   • 31787321
   • 2021385201
   • http://gdpr.kbs.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje